Referat af Generalforsamling 2013

Oprettet: Tirsdag, 19. marts 2013

generalfors referat artikel

Bestyrelsen i GV Ejby takker hermed for en god generalforsamling d. 18. marts 2013 i Ejbyhallen, hvor fremmødet talte omkring 25 personer. Bestyrelsen fremlægger hermed referat af generalforsamlingen. 

 

Referat af Generalforsamlingen i GV Ejby 2013.

Velkomst ved formand Anne Gitz.

1. Valg af dirigent :

                             Henning Fredsøe valgt.

2. Formandens beretning :

Anne Gitz aflagde beretning. En fyldestgørende beretning, der blev enstemmigt godkendt.

3. Regnskab ved kassereren :

Grete E. Jørgensen gennemgik regnskabet. Resultatopgørelsen for 2012 udviser et overskud

                             på kr. 56.792 . Regnskabet godkendt.

4.Indkomne forslag :

                             Ingen forslag.

5. Valg af formand :

                             Anne Gitz genvalgt for ét år.

                             Der lægges op til vedtægtsændringer, så formand og kasserer ikke er på valg det samme år.

6. Valg af kasserer:

                             Henning Fredsøe valgt.

7. Valg af næstformand :

                             Vælges i lige årstal.

8. Valg af suppleant :

                             Henrik Sehested genvalgt.

9. Øvrige valg til bestyrelsen :

                             Henning Andersen og Bent Clement ønskede ikke genvalg.

                             Nyvalgt blev :         Jane Stimose

                                                          Anders Have Andersen

                                                          Claes Bruun

                                                          Christian Lynggaard

                                                          Grete E. Jørgensen ( genvalgt til bestyrelsen ).

                            

                             Bemærk : Udvidelse af bestyrelsen – et jordskredsvalg i GV Ejby !

 

10. Valg af 2 revisorer :

                             Jørgen Pedersen og Claus Lind genvalgt.

11. Valg af revisorsuppleant :

                             Henning Andersen.

12. Evt. :

Anne Gitz kommenterede ” Projekt håndbold på Vestfyn” - samarbejdet med Nr. Aaby/ Båring Håndbold.

Børge Svensson ( konsulent på projektet ) orienterede om visionerne i oplægget.

Konstruktiv debat om projektet :

                             Vigtigt med enslydende og snarlig information til børn og forældre.

                             Detailplanlægning om træningstider og praktiske holddannelser.

                             Det økonomiske grundlag bygger på ”tæring efter næring”-princippet.

                             Vigtigt med balance mellem elite og bredde i konceptet.

                             Sociale relationer skal bære projektet igennem!

                             Attraktive trænere søges tilknyttet.

Generel opbakning til samarbejdsprojektet.

                                                          ----------------

Anne Gitz om spinningsprojektet i september:

                             Arbejdsgruppe nedsat : Bent ClementHenning AndersenEsben Larsen -

                             Hanne Tangaa.

                                                          ----------------

Behov for og ønske om nye indtægtsgivende arbejdsopgaver - gerne henvendelse til

eventfirmaer.

                                                          ----------------

Anne Gitz takkede Henning Andersen og Bent Clement for det store arbejde, de har gjort

gennem tiderne i GV Ejby. Ligeledes stor tak til Grete E. Jørgensen for arbejdet med kassererjobbet i klubben.

Generalforsamlingen udbragte et leve for klubben GV Ejby.

Generalforsamlingen slut kl. 21.00

                                                                                                                    Referent : Bent Clement

 

Kommende Klub Events

Ingen begivenheder